Chiusura biblioteca

Chiusura biblioteca periodo estivo

La biblioteca comunale nel periodo estivo rimane chiusa dal 13 al 17 agosto 2018.